กติกาการแข่งขัน LINK Cabling Contest 2018 รอบตัดสิน

1. โจทย์การแข่งขันใน LINK Cabling Contest 2018 ปี6 (รอบตัดสิน) แบ่งออกเป็น2ภาค
        1.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี
        1.2 การแข่งขันภาคปฏิบัติ

2. วิธีการแข่งขัน
       2.1 ภาคทฤษฎี จะมีข้อสอบจำนวน 20ข้อ (ข้อละ 0.5 คะแนน) รวม 10 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
       2.2 ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 สายสัญญาณดังนี้
                2.2.1 COAXIAL CABLE
                        การแข่งขันเข้าหัวต่อ(BNC Connector) กับสาย LINK RG6 CABLE จำนวน 4 เส้น (เส้นละ 2.5 คะแนน) รวม 10คะแนน ระยะเวลา 5 นาที
               อุปกรณ์และเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                        * LINK P/N CB-0106A RG6/U CABLE ขนาด 25 cm 4 เส้น
                        * LINK P/N UC-0026 BNC PLUG RG6 Crimp Type 8 ตัว
                        * LINK P/N UC-8256 Stripping Tool RG6 for BNC,F-Type Compression Connector 1 ตัว
                        * LINK P/N UC-8116 Crimp Tool BNC for RG6 1 ตัว
                        หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, เครื่องมือ ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร Cutter เด็ดขาด

                      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้

                2.2.2 LAN (UTP)
                        การแข่งขันการเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP จำนวน 8 เส้น พร้อมตัดสายส่วนเกินและปิดครอบให้เรียบร้อย (เส้นละ 5 คะแนน) รวม 40คะแนน ระยะเวลา 10 นาที
                อุปกรณ์และเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                        * LINK P/N US-9106 CAT6 UTP Cable(250MHz) ยาว 30cm. 8 เส้น
                        * LINK P/N US-1006STF CAT6 RJ45 Modular Jack Slim, ToolFree 16 ตัว
                        * LINK P/N US-5101-4 CAT6 RJ45-RJ45 Patch cord 1M. 2 เส้น
                        * LINK P/N UC-8145 STRIPPING TOOL 1 ตัว
                        * LINK P/N TX-1302 UTP CABLE TESTER 1 ตัว
                        หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, เครื่องมือ ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร CUTTER เด็ดขาด หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตัดสายส่วนเกินออก เส้นนั้นทั้งหมดจะไม่ได้คะแนน!

                      โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้

                ตัวอย่างวิดีโอการเข้าหัวของ LINK
                        -LINK BNC Crimp Type https://www.youtube.com/watch?v=3XU_Nh2uDvM
                        -LINK UTP CAT6 Fast Slim https://www.youtube.com/watch?v=7KlDTE1HI-I&t=1s
                        

                2.2.3 FIBER OPTIC
                        การแข่งขันการเชื่อมต่อ (Fusion splice) สายใยแก้วนำแสงและเข้าหัวต่อเชิงกล (Field Install Connectors) โดยการเชื่อมต่อตามไดอะแกรมให้ถูกต้องและได้จำนวนครบถ้วน ในเวลาที่กำหนด และเมื่อทดสอบแสง VFL ผ่านจะได้คะแนนตามที่กำหนด คะแนนสูงสุดไม่เกิน 40คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
                


                ตัวอย่างวิดีโอการเข้าหัว Field Install Connector
                        - https://www.youtube.com/watch?v=bFYkLl970H0&feature=youtu.be

 

3. กติกาการให้คะแนนภาคปฏิบัติ
       3.1 การแข่งขัน COAXIAL CABLE ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) BNC กับสาย LINK RG6/U CABLE ทั้ง2เส้น ให้ถูกต้องตามไดอะแกรมที่กำหนดและกรรมการจะทดสอบสัญญาณด้วยเครื่อง LINK CABLE TESTER เมื่อทดสอบผ่าน ไฟLEDของเครื่องทดสอบจะขึ้นหลอด(1,2)ทั้งสองฝั่ง จึงนับเป็นคะแนน ในขณะตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรียกผู้เข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผลคะแนนการ
       3.2 การแข่งขัน LAN (UTP) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP ให้ถูกต้องตามที่ไดอะแกรมกำหนดและเข้าหัวต่อตามมาตรฐาน T568B ให้ครบ8เส้นในเวลาที่กำหนด
       3.3 การนับคะแนนจะทดสอบด้วยเครื่อง LINK CABLE TESTER เมื่อทดสอบถ้าผ่าน ไฟLEDสีเขียวของเครื่องทดสอบจะขึ้นเรียงลำดับทั้งสี่หลอด(1,2) (3,6) (4,5) (7,8)ทั้งสองฝั่ง(master + remote) จึงนับเป็นคะแนน ในขณะตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรียกผู้เข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผลคะแนน
       3.4 ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่เก็บเครื่องมือให้เรียบร้อย (เก็บลงถุงเครื่องมือตามเดิม) และหน้างานสกปรกจะถูกหักคะแนน ภาคปฏิบัติละ5คะแนน

 

4. สรุปคะแนนสูงสุด

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ COAXIAL

ภาคปฏิบัติ
FIBER OPTIC

ภาคปฏิบัติ LAN (UTP)

คะแนนรวม

10

10

40

40

100

 

5. กฎเกณฑ์การตัดสิน
       5.1 เมื่อแข่งขันเสร็จทั้ง4ส่วน รวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะโดยนับจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา
       5.2 ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันเท่ากันให้ตัดสินจากคะแนน ภาคปฏิบัติ LAN (UTP)เป็นอันดับแรก
       5.3ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันภาคปฏิบัติ LAN (UTP) เท่ากันอีกให้ตัดสินจากคะแนน FIBER OPTICและCOAXIALตามลำดับ
       5.4 ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันภาคปฏิบัติ เท่ากันหมดให้ตัดสินจากคะแนน ภาคทฤษฎีอีกครั้ง หากคะแนนเท่ากันอีกให้ตัดสินด้วยวิธี แข่งขันตามที่คณะกรรมการกำหนดใหม่อีกครั้ง(Battle)
      หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมโดยเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ

               

กลับขึ้นด้านบน