กฎเกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก


1. การแข่งขัน COAXIAL CABLE ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) BNC, F-Type กับสาย LINK RG6/U CABLE ทั้ง4เส้นให้ถูกต้องตามไดอะแกรมที่กำหนดและกรรมการจะทดสอบสัญญาณด้วยเครื่อง LINK CABLE TESTER(master + remote) เมื่อทดสอบผ่าน ไฟLEDของเครื่องทดสอบจะขึ้นหลอด(1,2)ทั้งสองฝั่ง(master + remote) จึงนับเป็นคะแนน ในขณะตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรียกผู้เข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผลคะแนนการ
2. การแข่งขัน LAN (UTP) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP ให้ถูกต้องตามที่ไดอะแกรมกำหนดและเข้าหัวต่อตามมาตรฐาน T568B ให้ครบ4เส้นในเวลาที่กำหนด
3. การนับคะแนนจะทดสอบด้วยเครื่อง LINK CABLE TESTER เมื่อทดสอบถ้าผ่าน ไฟLEDสีเขียวของเครื่องทดสอบจะขึ้นเรียงลำดับทั้งสี่หลอด(1,2) (3,6) (4,5) (7,8)ทั้งสองฝั่ง(master + remote) จึงนับเป็นคะแนน ในขณะตรวจนับคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนับพร้อมกับเรียกผู้เข้าแข่งขันมาตรวจนับพร้อมกันและลงชื่อรับทราบผลคะแนน
4. ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่เก็บเครื่องมือให้เรียบร้อย (เก็บลงถุงเครื่องมือตามเดิม) จะถูกหักคะแนน ภาคปฏิบัติละ5คะแนนกฎเกณฑ์การตัดสิน


1. เมื่อแข่งขันเสร็จทั้ง4ส่วน รวมคะแนนเพื่อหาผู้ชนะโดยนับจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา
2. ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันเท่ากันให้ตัดสินจากคะแนน ภาคปฏิบัติ LAN (UTP)เป็นอันดับแรก
3. ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันภาคปฏิบัติ LAN (UTP) เท่ากันอีกให้ตัดสินจากคะแนน COAXIAL CABLE
4. ถ้าคะแนนของผู้เข้าแข่งขันภาคปฏิบัติ COAXIAL CABLE เท่ากันให้ตัดสินจากคะแนน ภาคทฤษฎีหากคะแนนเท่ากันอีกให้ตัดสินด้วยวิธี แข่งขันภาคปฏิบัติ LAN (UTP)ใหม่อีกครั้งตามกติกาที่คณะกรรมการกำหนด(Battle)
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมโดยเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ