การสมัครเข้าแข่งขัน

    1. ต้องเป็นนักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปี
    2. การแข่งขันไม่จำกัดสถาบัน โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงแรงงาน
    3. ผลงานทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
    4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    5. ต้องมีสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารับรองโดยเป็นตัวแทนไม่เกิน 2 คนต่อสถาบัน
    6. ในช่วงของการอบรมก่อนการแข่งขันสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กรอกใบสมัคร


กรุณาใส่ข้อมูลตรงช่องที่มีเครื่องหมาย *
  • ข้อมูลสถาบัน
      ชื่อสถาบัน : *        ชื่อคณะ/ภาควิชา : * 
     ที่อยู่ : *       จังหวัด : * 
     อำเภอ : *  กรุณาเลือกจังหวัดก่อน      รหัสไปรษณีย์ : * 
     เบอร์ติดต่อสถาบัน : *       Email : *       แฟกซ์ของคณะ : * 
  • ข้อมูลที่ปรึกษา
      ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษา (Thai) : *        ตำแหน่ง : * 
      ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษา (Eng) : *     
     เบอร์มือถือ : *       Email ของที่ปรึกษา : *       แฟกซ์ของภาควิชา : * 
  • ข้อมูลนิสิต/นักศึกษาผู้แข่งขันคนที่ 1
      ชื่อ – นามสกุล (Thai) : *    วัน/เดือน/ปีเกิด *  อายุ ปี
      ชื่อ – นามสกุล (Eng) : *   
      ที่อยู่ : *        จังหวัด : * 
      อำเภอ : *  กรุณาเลือกจังหวัดก่อน       รหัสไปรษณีย์ : * 
     เบอร์ติดต่อ : *       Email : *       แฟกซ์ของคณะ : * 
     แนบรูป : *  
Select files
  เฉพาะไฟล์รูปภาพ .png .jpg .gif เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 M
  • ข้อมูลนิสิต/นักศึกษาผู้แข่งขันคนที่ 2
      ชื่อ – นามสกุล (Thai) : *   วัน/เดือน/ปีเกิด *  อายุ ปี
      ชื่อ – นามสกุล (Eng) : *   
      ที่อยู่ : *        จังหวัด : * 
      อำเภอ : *  กรุณาเลือกจังหวัดก่อน       รหัสไปรษณีย์ : * 
     เบอร์ติดต่อ : *       Email : *       แฟกซ์ของคณะ : * 
     แนบรูป : *  
Select files
  เฉพาะไฟล์รูปภาพ .png .jpg .gif เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 M
     Captcha :   CAPTCHA code  
 * 
หมายเหตุ : หากไม่ทราบข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – แต่ทั้งนี้ควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง